۱- موقعیت یابی خودروی شما از سراسر دنیا ۲- مدیریت میزان مصرف سوخت و مسافت طی شده ۳- گزارش گیری از مسیرهای پیموده شده و سرعت خودرو